Flash Feed Scroll Reader

ORDONANŢA Nr. 27 din 27 august 2008

A- A A+

(5) Metodologia prevăzută la alin. (4) lit. b) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”
4. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu urmatorul cuprins:
„Art. 141. – În elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României, trebuie urmărite principiile strategice privind:
a) racordarea teritoriului national la reteaua europeană şi intercontinentă a polilor de dezvoltare şi a coridoarelor de transport;
b) dezvoltarea reţelei de localităţi şi structurarea zonelor funcţionale urbane;
c) promovarea solidarităţii urban-rural şi dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii;
d) consolidarea şi dezvoltarea reţelei de legături interregionale;
e) protejarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural.”
5. La articolul 18, partea dispozitivă şi literele a) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 18. – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor este autoritatea administraţiei publice centrale pentru planificare teritorială, amenajarea teritoriului şi urbanism, având in această calitate următoarele atribuţii:
a) elaborarea, sub coordonarea primului-ministru, a Strategiei de dezvoltare teritorială a României şi a politicilor publice în conformitate cu obiectivele acesteia;
g) colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regională, cu consiliile judeţene şi consiliile locale, precum şi urmărirea modului în care se aplică programele guvernamentale, Strategia de dezvoltare teritorială şi liniile directoare ale acesteia, planurile de amenajare a teritoriului şi urbanism, la nivel regional, judeţean şi local.”
6. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Certificatul de urbanism este obligatoriu pentru adjudecarea prin licitaţie a lucrărilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor publice, precum şi pentru intocmirea documentaţiilor cadastrale de comasare, respectiv de dezmembrare a bunurilor imobile în cel putin 3 parcele. În cazul vânzarii sau cumpărării de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informaţii privind consecinţele urbanistice ale operaţiunii juridice, solicitarea certificatului de urbanism fiind în acest caz facultativă.”
7. La articolul 31, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) regimul juridic al imobilului – dreptul de proprietate asupra imobilului şi servituţile de utilitate publică care grevează asupra acestuia; situarea imobilului – teren şi/sau construcţiile aferente – în intravilan sau în extravilan; prevederi ale documentaţiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului – zone protejate, interdicţii definitive sau temporare de construire -, daca acesta este inscris in Lista cuprinzand monumentele istorice din România şi asupra caruia, in cazul vanzarii, este necesara exercitarea dreptului de preemptiune a statului potrivit legii, precum şi altele prevazute de lege. Informaţiile privind dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia vor fi preluate din cartea funciară, conform extrasului de carte funciară pentru informare.”
8. Dupa articolul 31 se introduc trei noi articole, articolele 311, 312 si 313, cu următorul cuprins:
„Art. 311. – (1) Dreptul de construire se acordă potrivit prevederilor legale, cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi regulamentelor locale de urbanism aferente, aprobate potrivit prezentei legi.
(2) Schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi conditionată de asigurarea căilor de acces, a dotărilor publice şi echipamentelor tehnice necesare funcţionarii coerente a zonei.
(3) In cazul parcelelor cu geometrii neregulate, incompatibile cu structura şi parametrii zonei proiectaţi prin documentaţiile de urbanism sau amenajare a teritoriului, schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului, potrivit legii, poate fi conditionată de modificarea limitelor parcelelor respective, cu acordul proprietarilor, prin reconfigurarea acestora pe baza unui plan urbanistic zonal, aprobat potrivit legii, cu actualizarea ulterioară a planului cadastral al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară, respectiv a evidentelor de carte funciară.
(4) La emiterea autorizaţiei de construire de către autoritatea publică competentă, pe langă prevederile documentaţiilor de urbanism şi ale regulamentelor locale de urbanism aferente acestora, vor fi avute in vedere următoarele aspecte:
a) existenţa unui risc privind securitatea, sănatatea oamenilor sau neîndeplinirea condiţiilor de salubritate minimă;
b) prezenţa unor vestigii arheologice. Autorităţile abilitate eliberează Certificatul de descărcare de sarcină arheologică sau instituie restricţii prin avizul eliberat, in termen de 3 luni de la inaintarea de către beneficiar/finanţator a Raportului de cercetare arheologică, elaborat in urma finalizarii cercetărilor;
c) existenţa riscului de incălcare a normelor de protecţie a mediului;
d) existenţa riscului de a afecta negativ patrimoniul construit, patrimoniul natural sau peisaje valoroase – recunoscute şi protejate potrivit legii;
e) existenţa riscurilor naturale de inundaţii sau alunecări de teren;
f) evidenţierea unor riscuri naturale şi/sau antropice care nu au fost luate in considerare cu prilejul elaborării documentaţiilor de urbanism aprobate anterior pentru teritoriul respectiv.

Related Posts with Thumbnails

Pagini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10