Flash Feed Scroll Reader

ORDONANŢA Nr. 27 din 27 august 2008

A- A A+

Art. 312. – În baza prevederilor Planului urbanistic general, autorizaţiile de construire se emit direct pentru zonele pentru care există reglementări privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilelor, cuprinse în Regulamentul local de urbanism – R.L.U., aferent acestuia.
Art. 313. – Zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau interdicţie, care nu pot fi suficient reglementate prin Planul urbanistic general, se vor evidenţia/delimita în cadrul acestuia în vederea detalierii prin planuri urbanistice zonale.”
9. Articolul 32 se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 32. – (1) În cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva sau daca condiţiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiţii o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, dupa caz, prin certificatul de urbanism:
a) să respingă cererea in mod justificat;
b) să solicite elaborarea unui plan urbanistic zonal numai in baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de către structura specializată condusă de arhitectul-sef şi aprobat de către consiliul local, prin care se stabilesc:
1. teritoriul care urmează sa fie reglementat prin Planul urbanistic zonal;
2. categoria/categoriile functională/functionale a/ale dezvoltării şi eventualele servituţi;
3. reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare;
c) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu.
(2) După aprobarea Planului urbanistic zonal sau, după caz, a Planului urbanistic de detaliu, se poate intocmi documentatia tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.
(3) Noua documentatie de urbanism, cuprinzând intervenţia solicitată, poate fi aprobată numai după o perioadă de cel puţin 12 luni de la data aprobării documentaţiei de urbanism iniţiale.
(4) În situaţia prevazută la alin. (1) lit. b) si c), se pot aduce următoarele modificări reglementărilor din Planul urbanistic general:
a) prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementări noi cu privire la: regimul de construire, funcţiunea zonei, inăltimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei;
b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări noi numai cu privire la distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei.

Related Posts with Thumbnails

Pagini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10