Flash Feed Scroll Reader

ORDONANŢA Nr. 27 din 27 august 2008

A- A A+

(5) Modificarea, prin planuri urbanistice zonale elaborate pentru zone ale unei unităţi teritoriale de referinţă, a reglementărilor aprobate prin Planul urbanistic general trebuie să asigure unitatea, coerentă şi confortul urban atât ale zonei de studiu, cât şi ale teritoriului invecinat. Dacă modificarea este elaborată pentru zone ale unei unitaţi teritoriale de referinţa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu il va putea depaşi pe cel aprobat iniţial cu mai mult de 20%, o singura dată.
(6) În cazul în care, din raţiuni de dezvoltare urbanistică temeinic fundamentate, este necesară depăsirea coeficientului de utilizare a terenului prevăzut la alin. (5), numai din iniţiativa autorităţii administraţiei publice locale competente se va proceda la finantarea şi elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru intreaga unitate teritoriala de referinţă in care este inclusă zona. În vederea elaborării şi finanţării noii documentaţii, autoritatea publică poate asocia persoane fizice şi/sau juridice interesate.”
10. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:
„Art. 351. – (1) În vederea fundamentării deciziilor Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor privind activitatea de amenajare a teritoriului, urbanism şi arhitectură, se constituie Comisia Natională de Dezvoltare Teritorială, organism stiintific, consultativ şi de avizare, fară personalitate juridică, formată din functionari publici şi specialişti atestaţi în domeniu.
(2) Comisia Naţionala de Dezvoltare Teritorială are următoarele atribuţii principale:
a) fundamentează din punct de vedere stiinţific şi propune Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor politica de dezvoltare teritorială, urbană si arhitecturală;
b) avizează metodologiile, normele, normativele şi reglementările tehnico-stiinţifice din domeniu, care se aprobă prin ordin al ministrului;
c) analizează şi avizează documentaţii de amenajarea teritoriului şi urbanism potrivit legii;
d) susţine elaborarea de programe de pregătire a specialiştilor, precum şi de planuri de învaţămant şi specializare în domeniile conexe;
e) analizează şi avizează planurile integrate de dezvoltare urbană şi a polilor de creştere.
(3) Membrii Comisiei sunt numiţi pe baza nominalizărilor transmise de către următoarele instituţii/organizaţii:
a) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;
b) Ministerul Transporturilor;
c) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile;
d) Ministerul Culturii şi Cultelor;
e) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;
f) Ministerul Educaţiei, Cercetării si Tineretului;
g) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
h) Registrul Urbaniştilor din România;
i) Ordinul Arhitecţilor din România;
j) Asociatia arhitecţilor-şefi de municipii;
k) Asociaţia arhitecţilor-şefi de judeţe;
l) universităţi şi institute de cercetare cu profil de planificare urbană şi teritorială, amenajarea teritoriului, urbanism, arhitectură, dezvoltare, protectia mediului şi alte profiluri conexe domeniului.

Related Posts with Thumbnails

Pagini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10