Flash Feed Scroll Reader

ORDONANŢA Nr. 27 din 27 august 2008

A- A A+

(4) Regulamentul de organizare şi functionare, precum şi componenţa Comisiei Naţionale de Dezvoltare Teritorială se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor.”
11. La articolul 43, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, localităţile cu statut de municipiu sau de oraş au obligaţia să deţină Planul de amenajare a teritoriului zonal periurban ca documentaţie de fundamentare a întocmirii Planului urbanistic general. Prevederile Planului de amenajare a teritoriului zonal se introduc în Planul de amenajare a teritoriului judeţean.”
12. La articolul 46, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 46. – (1) Planul urbanistic general are atât caracter director, cât şi de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operatională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială are obligaţia să îsi intocmească şi să îşi aprobe Planul urbanistic general, care se actualizează periodic la cel mult 10 ani.”
13. La articolul 46 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins: f1) zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare;”.
14. La articolul 46 alineatul (2), după litera i) se introduce o noua literă, litera j), cu următorul cuprins: j) zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri.”
15. La articolul 46 alineatul (3), după  litera d) se introduc trei noi litere, literele e), f) si g), cu următorul cuprins: e) lista principalelor proiecte de dezvoltare si restructurare;
f) stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă  de construire;
g) delimitarea zonelor în care se preconizeaza operaţiuni urbanistice de regenerare urbană.”
16. La articolul 46, dupa alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (4), (5), (6), (7) şi (8), cu următorul cuprins: (4) Planul urbanistic general se elaborează in baza strategiei de dezvoltare a localitătii şi se corelează cu bugetul şi programele de investiţii publice ale localităţii, în vederea implementării prevederilor obiectivelor de utilitate publică. (5) Prin Planul urbanistic general se identifică zone pentru care se pot institui reglementări ce nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu şi de la care nu se pot acorda derogări. Aceste reglementări se formulează cu claritate în Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general. (6) Prevederile alin. (5) se aplică in mod obligatoriu zonelor asupra cărora este instituit un regim special de protecţie prevăzut in legislaţia în vigoare. (7) În vederea unei utilizări coerente şi raţionale a teritoriului localităţilor, zonele sau parcelele cu coeficienţi de utilizare a terenului (CUT) cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai prin Planul urbanistic general şi regulamentul local aferent. (8) Planul urbanistic general pentru intravilan se intocmeşte în format digital, pe suport grafic, la scări 1/1.000 – 1/5.000, dupa caz, iar în format analogic, la scara 1/5.000. Suportul topografic al planului de ansamblu al unităţii administrativ-teritoriale este la scara 1/25.000, furnizat de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. Actualizarea suportului se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale interesate, cu condiţia avizării acestuia de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, pe baza măsurătorilor sau pe baza ortofotoplanurilor.”
17. La articolul 47, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 47. – (1) Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul urbanistic general.”
18. La articolul 47, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu următorul cuprins: (5) Planurile urbanistice zonale pentru zone protejate nu pot fi modificate prin alte planuri urbanistice zonale care tratează părţi din acestea. Sunt admise numai modificări care pot fi stabilite prin Planul urbanistic de detaliu şi care nu modifică caracterul general al zonei.

Related Posts with Thumbnails

Pagini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10