Flash Feed Scroll Reader

ORDONANŢA Nr. 27 din 27 august 2008

A- A A+

(6) Se interzice promovarea planurilor urbanistice zonale cu scop declarat de promovare a unui anumit proiect de investiţii. Planurile urbanistice zonale reglementează condiţiile de amplasare a investiţiilor, indiferent de natura lor sau de beneficiar.”
19. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 48. – (1) Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică, prin care se asigură condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a unuia sau mai multor obiective, pe una sau mai multe parcele adiacente, în corelare cu vecinătăţile imediate.”
20. La articolul 49, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Prevederile regulamentelor locale de urbanism se diferenţiază în funcţie de încadrarea în unităţi teritoriale de referinţă, zone şi subzone şi pot fi aplicate numai în condiţiile cumulative referitoare la situarea, dimensiunile şi geometria parcelelor.”
21. La articolul 51, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins: (11) Activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism de interes naţional şi regional, care se finanţează din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, sunt: a) elaborarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României;
b) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului naţional; c) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonal regional; d) elaborarea Regulamentului general de urbanism;
e) elaborarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism pentru zonele cu monumente istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial; f) elaborarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, hărţi de hazard/risc în vederea prevenirii dezastrelor naturale sau industriale; g) programe de susţinere a dezvoltării locale în vederea asigurării fondului de documentatii în domeniile: amenajarea teritoriului, urbanism, imobiliar-edilitar şi al proiectelor de dezvoltare urbană integrată. (12) Activităţile prevăzute la alin. (11) lit. g), precum şi metodologiile de finanţare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”
22. La articolul 55, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: „(3) Indiferent de iniţiativa sau de sursa de finanţare, autoritatea administraţiei publice locale îin competenţa căreia se află aprobarea documentaţiei de amenajarea teritoriului şi urbanism este responsabilă pentru întregul conţinut al reglementărilor adoptate, cu excepţia cazurilor în care legea dispune altfel.”
23. La articolul 56, dupa alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins: „(4) Perioada de valabilitate a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale abilitată să aprobe documentaţia, în conformitate cu gradul de complexitate şi cu prevederile acesteia. (5) Valabilitatea prevederilor documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism se extinde de drept pentru acele investiţii care au început în timpul perioadei de valabilitate, până la finalizarea acestora.”

Related Posts with Thumbnails

Pagini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10