Flash Feed Scroll Reader

ORDONANŢA Nr. 27 din 27 august 2008

A- A A+

Nr.        Categorii de documentaţii                                 Avizează                           Aprobă
crt.121      Zone protejate care cuprind monumente            Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi    Locuinţelor Guvernul” istorice înscrise în Lista patrimoniului      Ministerul Culturii şi Cultelor mondial şi zonele lor de protecţie           organisme centrale şi teritoriale interesate
31. La anexa nr. 2 „Definirea termenilor utilizaţi în lege”, dupa expresia „Zona protejată” se introduc şaşe noi expresii, cu următorul cuprins:
„Indici urbanistici – instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării şi al dezvoltării durabile a zonelor urbane, care se definesc şi se calculează după cum urmează:
– coeficient de utilizare a terenului (CUT) – raportul dintre suprafaţa construită desfăşurată (suprafaţa desfăşurată a tuturor planşeelor) şi suprafaţa parcelei. Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înalţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incinta, scările exterioare, trotuarele de protecţie;  procent de ocupare a terenului (POT) – raportul dintre suprafaţa construită (amprenta la sol a clădirii) şi suprafaţa parcelei. Suprafata construita este suprafata construita la nivelul solului, cu exceptia teraselor descoperite ale parterului care depăşesc planul faţadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecţia la sol a balcoanelor a caror cota de nivel este sub 3,00 m de la nivelul solului amenajat si a logiilor închise ale etajelor se include în suprafaţa construită. Excepţii de calcul ale indicatorilor urbanistici POT şi CUT: dacăa o construcţie nouă este edificată pe un teren care conţine o clădire care nu este destinată demolării, indicatorii urbanistici (POT şi CUT) se calculează adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale construcţiilor noi;  dacă o construcţie este edificată pe o parte de teren dezmembrată dintr-un teren deja construit, indicii urbanistici se calculează în raport cu ansamblul terenului iniţial, adăugându-se suprafaţa planşeelor existente la cele ale noii construcţi. Interdicţie de construire (non aedificandi) – regula urbanistică urmare căreia, într-o zonă strict delimitată, din raţiuni de dezvoltare urbanistică durabilă, este interzisă emiterea de autorizaţii de construire, în mod definitiv sau temporar, indiferent de regimul de proprietate sau de funcţiunea propusă. Planificarea teritorială (spaţială) – activitatea de armonizare a structurilor teritoriale prin managementul dezvoltării teritoriale şi coordonarea impactului teritorial al politicilor sectoriale. Unitate teritorială de referinţă (UTR) – subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale de bază, constituită pe criterii urbanistice similare sau omogene, având drept scop păstrarea, refacerea sau dezvoltarea teritoriului în concordanţă cu tradiţiile, valorile sau aspiraţiile comunităţii la un moment dat şi necesară pentru: agregarea pe suprafeţe mici a indicatorilor de populaţie şi de construire, determinarea caracteristicilor urbanistice, stabilirea indicatorilor urbanistici, reglementarea urbanistică omogenă. UTR, având de regulă suprafaţa de 1-20 ha şi în mod excepţional până la 100 ha, se delimitează pe limitele de proprietate, în funcţie de unele dintre următoarele caracteristici, dupa caz: relief şi peisaj cu caracteristici similare; evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă; populaţie cu structură omogenă; sistem parcelar şi mod de construire omogene; folosinte de aceeaşi natură ale terenurilor şi construcţiilor; regim juridic al imobilelor similar; reglementări urbanistice omogene referitoare la destinaţia terenurilor şi la indicii urbanistici. În anumite cazuri în care unele dintre elementele caracteristice sunt omogene pe suprafeţe întinse, mai multe UTR alăturate pot forma o macrounitate teritorială de referinţă (MUTR). Zona funcţională de interes – zona funcţională cu rol important din punct de vedere urbanistic în evoluţia localităţii. Zona funcţională de interes se stabileşte de către structura de specialitate din subordinea arhitectului-şef şi se aprobă de către consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. Zona protejată – suprafaţă delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu construit sau natural, al unor resurse ale subsolului, în jurul său în lungul unor oglinzi de apă etc. şi în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se impun măsuri restrictive de protecţie a acestora prin distanţa, funcţionalitate, înalţime şi volumetrie, în scopul ocrotirii sănătăţii publice, a mediului şi patrimoniului natural şi construit.”

Related Posts with Thumbnails

Pagini: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10