Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "contribuabili"

D.G.R.F.P Cluj-Napoca – ÎNTÂLNIRE CU CONTRIBUABILII


În data 30 ianuarie 2015, ora 11, va avea loc la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Cluj, etajul 2, camera 219, o întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri, având ca tema:

Prezentarea modificărilor intervenite în legislația fiscală, aplicabile începând cu data de 1 februarie 2015, în ceea ce privește înregistrarea în scopuri de TVA.

Având în vedere faptul că numărul de locuri este limitat la 40, persoanele interesate își pot anunța participarea prin e-mail la adresa: Ramona.Soptirean.CJ@mfinante.ro. Pentru înscriere, trebuie să transmiteți prin e-mail numele și prenumele persoanei participante, precum și denumirea și codul de înregistrare ale societății reprezentate.

sursa: D.G.R.F.P. Cluj-Napoca

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru D.G.R.F.P Cluj-Napoca – ÎNTÂLNIRE CU CONTRIBUABILII

Măsuri de simplificare a modalităților de plată


Accesând link-ul de mai jos găsiți comunicatul de presă emis de Ministerul Finanțelor Publice,  privind noile măsuri simplificate a modalităților de plată, introduse ca parte a strategiei Ministerului Finanțelor Publice și ANAF, de îmbunătățire a relației cu contribuabilii și de încurajare a conformării la plată.

Comunicat de presa 1 iulie 2014

Sursa: CCIR

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Măsuri de simplificare a modalităților de plată

Activitatea ANAF in contextul regionalizarii


Referitor la declaraţiile unor reprezentanţi ANAF în mass-media, conform cărora în urma reorganizarii ANAF relaţia dintre Fisc şi contribuabili va fi afectată, aceştia fiind nevoiţi să se deplaseze la Direcţiile generale regionale în vederea îndeplinirii obligaţiilor sau a rezolvării problemelor apărute, ANAF face următoarele precizări:

„În urma reorganizării ANAF, în contextul regionalizării, administraţiile fiscale judeţene nu se desfiinţează şi nici nu renunţă la funcţiile suport pentru contribuabili, activitatea acestora, în relaţia cu contribuabilii, rămânând neschimbată.

Atribuţiile direcţiilor generale regionale vor fi de coordonare a administraţiilor fiscale judeţene, preluând doar funcţiile suport necesare desfăşurării activităţii administraţiilor fiscale judeţene. Acestea din urmă îşi vor desfăşura activitatea în aceleaşi locaţii, relaţia cu contribuabilii rămânând neschimbată.

Reamintim că restructurarea ANAF reprezintă o precondiţie pentru implementarea „Proiectului de modernizare a administraţiei fiscale”, proiect pentru care s-a semnat un acord de împrumut cu Banca Mondială în valoare de 70 de milioane de euro în data de 8 mai 2013.

În acest context, în cadrul reorganizării, s-a avut în vedere, implementarea unei noi strategii de resurse umane şi simplificarea procesului decizional. Acest deziderat se va realiza, pe de o parte, prin realocarea personalului spre domeniile deficitare (antifraudă, inspecţie fiscală, IT, juridic) sau spre organele fiscale cu cel mai mare grad de încărcare şi, pe de altă parte, prin eliberarea din funcţie a celor care nu corespund din punct de vedere profesional şi al integrităţii. De asemenea, prin reducerea cu pana la 30% a funcţiilor de conducere se va accelera procesul decizional şi se vor realiza economii în vederea încadrării în fondurile bugetare alocate pentru cheltuielile de personal.”

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Activitatea ANAF in contextul regionalizarii

ANAF – 27 mai 2013 – termenul limita de depunere a formularului 200


Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală reaminteşte contribuabililor că termenul limită de depunere a formularului 200 – „Declaraţia privind veniturile realizate din România, pentru veniturile anului 2012, este data de 27 mai 2013.

Declaraţia
se completează şi se depune pentru următoarele categorii de venituri:
1. Activităţi independente:
activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate de persoanele fizice dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică.
v
Nu au obligaţia depunerii declaraţiei:
–          persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final, potrivit opţiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Codului fiscal;

–          persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.
2. Cedarea folosinţei bunurilor mobile şi/sau imobile,
închirieri şi arendă, pentru care venitul net se determină în sistem real.

v
Nu au obligaţia depunerii declaraţiei, persoanele fizice  care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, şi impozitul este final.
3. Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real:

3.1. venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;

3.2. venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;

3.3.  venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.

v
Nu au obligaţia depunerii declaraţiei, persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi agricole cu impunere finală, din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată ori luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Codul fiscal.
4. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

5. Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare,
altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

ATENŢIE!
Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit
pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei, vor completa în mod corespunzător numărul de surse sau categorii de venituri realizate, capitolul II „Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit, în formularul„Anexă nr… la Declaraţia privind veniturile realizate din România”, care se ataşează la declaraţia privind veniturile realizate.
Formularele se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora
potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute de formular. Formularul se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire precum şi on-line, în situaţia în care contribuabilii dispun de un certificat digital calificat, conform prevederilor legale.

Formularul 200 se poate obţine de la sediul unităţilor fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF :
www.anaf.ro, secţiunea: asistenţă contribuabili, rubrica: toate formularele cu explicaţii, şi poate fi descarcat accesând urmatorul link:
http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/formulare#200

Organul fiscal competent
pentru primirea formularului 200 este:
a)                 organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b)                 organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:

– venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

– venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;

– venituri din investiţii reprezentând câştiguri/ pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

– venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit. b).

Nedepunerea formularului 200 – “Declaraţia privind veniturile realizate din România”, până la data de 27 mai 2013, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei.


Informaţii detaliate se pot obţine la:

– birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice;

– telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr.0314039160;


– accesând pagina de Internet, site-ul
www.anaf.ro.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – 27 mai 2013 – termenul limita de depunere a formularului 200

ANAF lansează un nou serviciu pentru contribuabili: „Acces date prin SMS”


A.N.A.F. lansează un nou serviciu pentru contribuabili – „Acces date prin SMS”, care este operaţional începând cu 30 aprilie 2013. Procedura pentru serviciul „Acces date prin SMS” a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 504/2013.

Contribuabilii interesaţi pot să obţină informaţii publice despre un anumit agent economic transmiţând un mesaj text prin SMS care să conţină codul de identificare fiscală al societăţii respective, la numărul 1300. Contribuabilul va primi SMS de răspuns prin intermediul operatorilor de telefonie mobilă,  cu următoarele date disponibile:

– codul de identificare fiscală (exemplu: 123456);

– denumirea agentului economic (exemplu: SC XXXXX SRL);

– înregistrat/neînregistrat în scopuri de taxă pe valoare adăugată (exemplu: TVA DA/NU)

– starea de inactivitate fiscală a agentului economic (exemplu: INACTIV FISCAL DA/NU);

– aplicarea sistemului de taxă pe valoare adăugată la încasare (exemplu: TVA ÎNCASARE DA/NU);

– cod de siguranţă stabilit de A.N.A.F. (exemplu: 123456789).

Informaţiile furnizate prin SMS sunt în concordanţă cu datele existente în baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Pentru început serviciul “Acces date prin SMS” va fi disponibil în reţelele de telefonie mobilă Orange şi Vodafone, urmând ca în perioada următoare acesta să poată fi utilizat şi în alte reţele.

Costul generat de utilizarea serviciului de mesaje scurte este în sarcina contribuabililor care solicită informaţiile. Tariful pentru un astfel de serviciu se stabileşte şi se percepe de către operatorii de telefonie mobilă. Costul nu este perceput de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Reamintim contribuabililor că şi alte informaţii publice despre agenţii economici se pot obţine gratuit accesând portalul www.anaf.ro, secţiunea Informaţii publice – Informaţii privind agenţii economici şi/sau Informaţii de interes public.

Serviciul “Acces date prin SMS” a fost dezvoltat de A.N.A.F. cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF lansează un nou serviciu pentru contribuabili: „Acces date prin SMS”

ANAF – Informatii fiscale


Direcţia Generală  a Finanţelor Publice Cluj informează contribuabilii că în  Monitorul Oficial nr. 126/2013 a fost publicat OPANAF nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului.

Astfel, contribuabilii pot accesa informaţiile cuprinse în evidenţa creanţelor fiscale de pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin autentificare în baza certificatului digital.

Dupa autentificarea în baza certificatului digital, contribuabilul are acces la spatiul său privat unde vizualizează informaţii din dosarul fiscal, prin accesarea aplicaţiei „ Dosar fiscal”.

Pe site-ul www.anaf.ro, pagina „Declaraţii electronice”, secţiunea: Acces controlat la dosarul contribuabilului – Instrucţiuni Dosar Fiscal –  Informaţii acces fiscal sunt descrise etapele ( 1 – 8 ) pentru obţinerea dreptului de acces la aplicaţia „Dosar fiscal”.

Mentionam că posesorii unui certificat calificat trec la etapa 3.

Formularul 152 se obţine accesând secţiunea Înregistrare certificate calificate de sub Acces controlat la dosarul contribuabilului.

Contribuabilul va prezenta, la orice unitate fiscală, următoarele documente:

– formularul 152 „ Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat”;

în situaţia în care titularul certificatului calificat nu este reprezentantul legal al contribuabilului reprezentat, se prezintă documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a accesa dosarul fiscal al contribuabilului;

în situaţia în care există calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului se prezintă documentul, în original şi copie, care atestă această calitate (acest document poate fi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale);

– actul de identitate, original şi copie, al persoanei care va accesa dosarul fiscal.

Revocarea dreptului de acces la dosarul fiscal se face prin formularul 153 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la informaţiile cuprinse în dosarul fiscal” .

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Informatii fiscale

ANAF – In atenţia contribuabililor persoane fizice care desfaşoara activităţi independente care pot fi impozitate la normă de venit


Contribuabilii persoane fizice care desfǎşoară activități independente care pot fi impuse la normă de venit, pot opta pana la data de 31 ianuarie 2013 pentru schimbarea sistemului de impozitare de la normă de venit la venit real sau invers, prin depunerea Declaraţiei 220 pentru a-şi exprima opțiunea.

Astfel pot fi urmatoarele situații:

–  31 ianuarie – Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat D220 de catre persoanele fizice care opteaza pentru determinarea  venitul net în sistem real  în situaţia în care au fost impuşi la norma de venit;

– 31 ianuarie – Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat D220 de catre persoanele fizice care optează  pentru  determinarea venitului impozabil la normă de venit, în situaţia în care au fost impuşi în sistem real timp de 2 ani consecutivi.

Nomele de venit pentru anul 2013 sunt publicate pe site-ul www.finantecluj.ro,  secțiunea –informații de interes public- norme anuale de venit ỉn anul 2013.

Persoanele impozitate la normă de venit sunt obligate să conducă evidenţa ỉn Registrul  de ỉncasari si plăţi numai pentru partea de ỉncasări.

Nu pot rămane impozitate la normă de venit persoanele care au depasit cifra de afaceri de 100.000 euro in anul precedent. Acestea vor depune Declaraţia 220 pentru trecere la impozitare pe venitul real ỉncepand cu anul urmator.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – In atenţia contribuabililor persoane fizice care desfaşoara activităţi independente care pot fi impozitate la normă de venit

Comunicat ANAF – În atenţia contribuabililor


Datorită unor lucrări ce se impun în vederea finalizării procesului de upgrade al echipamentelor de tip server şi stocare ale ANAF, din cadrul proiectului „Creşterea capacităţii de procesare şi stocare din Centrul de Date Primar şi din Centrul de Date Secundar”, accesul utilizatorilor externi către platformele informatice ale portalului ANAF, precum şi serviciile IT&C de la nivel central vor fi indisponibile de vineri, 9 noiembrie 2012, ora 14:00, până luni 12 noiembrie 2012 ora 8:00.

Procesul de depunere a declaraţiilor prin internet nu va fi afectat în această perioadă, cu exceptia paginii de vizualizare a stării de prelucrare a declaraţiilor, care ramane indisponibilă până luni ora 12:00.

Menţionăm că în această perioadă se vor opera şi verificările necesare pentru asigurarea funcţionalităţii serviciilor disponibile utilizatorilor.

Ne cerem scuze pentru inconvenienţele create şi vă mulţumim pentru înţelegere.

Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Comunicat ANAF – În atenţia contribuabililor

Noi reglementari privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule


În Monitorul Oficial al României nr. 724 din 25 octombrie 2012 a fost publicată Legea nr.185/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/ 2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii nr.9/ 2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.1/ 2012 a fost aprobată fără modificări, iar prevederile acesteia au fost aplicate începând cu data de 31.01.2012.

În prezent, restituirea taxei pentru emisiile poluante se face pentru:

– Contribuabilii care au achitat, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr.9/ 2012 şi data intrării în vigoare a Ordonanţe de urgenţă a Guvernului nr.1/ 2012, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule rulate ca urmare a primei transcrieri a dreptului de proprietate în România şi pentru care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule sau taxa pe poluare pentru autovehicule şi care nu face parte din categoria autovehiculelor exceptate sau scutite de la plata acestor taxe, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării.

Contribuabilii care au achitat taxa pe poluare pentru autovehicule  începând cu 1 iulie 2008 până la data intrării în vigoare a Legii nr.9/2012 iar aceasta  este mai mare decât taxa rezultată din aplicarea formulei de calcul din această lege, în care se utilizează elementele avute în vedere la momentul înmatriculării autovehiculului în România. Sumele reprezentând diferenţa de taxă plătită se restituie numai către titularul obligaţiei de plată.

– Contribuabilii care au plătit taxa şi, ulterior, autovehiculul a fost scos din parcul auto naţional. În acest caz se restituie valoarea reziduală a taxei.

– Contribuabilii care, în baza unei hotărâri definitive şi irevocabile a instanţei judecătoreşti competente, au dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Potrivit prevederilor Legii nr.9/ 2012, persoanele fizice sau juridice, după caz, au obligaţia de plată a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehiculele dobândite/ deţinute şi/sau au dreptul la restituirea unor sume reprezentând diferenţe dintre taxa de poluare achitată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, aprobată prin Legea nr.140/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi taxa pentru emisiile poluante datorată potrivit Legii nr.9/ 2012.

Modelul cererilor privind restituirea diferenţelor de taxă şi documentele necesare restituirii sunt prevăzute în Ordinul comun al Ministerului Mediului şi Pădurilor  şi Ministerului Finanţelor Publice nr. 85/62/2012. Cererile pot fi descărcate accesând pagina de Internet, site-ul www.anaf.ro./secţiunea Asistenta contribuabili/Despre impozite şi taxe/Taxă pe poluare 2012 şi se vor depune la organul fiscal teritorial în a cărui evidenţă este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite şi taxe.

Informaţii detaliate se pot obţine la:

– birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice

– telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr.0314039160

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Noi reglementari privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

Statul a şters penalităţile a peste 6.200 de firme


Peste 6.200 de contribuabili au obţinut decizii de anulare a penalităţilor de întârziere până la începutul lunii ianuarie. Suma totală anulată la plată ajunge la 24,15 milioane lei, respectiv aproximativ 5,6 milioane euro. Aproape jumătate din această sumă reprezintă majorări de întârziere, iar cealaltă jumătate penalităţi: 11,19 milioane lei majorări de întârziere şi 12,93 milioane lei penalităţi.potrivit datelor Ministerului Finanţelor Publice (MFP), citate de www.capital.ro.

Aceeaşi sursă mai precizează că prin cele 6,227 de decizii de anulare a penalităţilor, emise în perioada 1 septembrie 2011 – 4 ianuarie 2012, pentru a beneficia de facilitate, firmele au plătit la bugetul statului peste 164 milioane lei (circa 38 milioane euro).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Statul a şters penalităţile a peste 6.200 de firme

Marii contribuabili s-ar putea reîntoarce la Cluj


Marii contribuabilii întâmpină mari dificultăţi, pentru că sunt nevoiţi să facă raportările financiare la Bucureşti şi nu în judeţul unde îşi desfăşoară activitatea economică, crede deputatul independent Mircia Giurgiu, care a înaintat o iniţiativă legislativă în acest sens.  Clujul are 113 mari contribuabili, potrivit evidenţei pe 2011 a Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.  Legea din 2005 consideră drept mari contribuabili, firmele care generează o cifră de afaceri pe an mai mare sau egală cu 70 milioane lei sau societăţile care desfăşoară activităţi specific bancare, de asigurări ori de investiţii financiare.

„Toate aceste firme au cheltuieli de resurse suplimentare, deoarece trebuie să-şi trimită reprezentanţi în delegaţie la Bucureşti pentru raportările financiare. În loc să le îngreunăm situaţia, ar trebui să-i sprijinim, iar prin decizia de descentralizare procesul este mult mai simplificat. Momentan s-a creat o sincopă între Bucureşti şi Cluj”, a precizat pentru Gazeta Afacerilor deputatul clujean. Mircea Giurgiu a mai spus că aceaste greutăţi birocratice afectează mediul de afaceri local. Prin descentralizarea propusă banii din contribuţii nu vor reveni integral la bugetul local, ci o parte vor merge tot către centru.

Giugiu este de părere că alte măsuri de ajutor pentru dezvoltarea antreprenoriatului ar fi: scăderea contribuţiilor sociale plătite de angajator, scăderea TVA-ului şi impozitului pe profit, cât şi introducerea unei indemnizaţii speciale pentru firmele care angajează şomeri, astfel încât restul de ajutor de şomaj de care ar fi beneficiat persoana, dacă nu ar fi fost angajată, să revină angajatorului.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Marii contribuabili s-ar putea reîntoarce la Cluj