Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "ANAF"

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat următorul proiect de act normativ


Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr.1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Prin Legea nr.168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, au fost introduse prevederi referitoare la consolidarea veniturilor şi cheltuielilor sediilor permanente ale aceleiaşi persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea în România.

Astfel, persoana juridică străină care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România are obligaţia să stabilească unul dintre aceste sedii ca sediu permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin. Sediile permanente care aplică dispoziţiile art.29^1 alin.(1) din Codul fiscal, închid perioada impozabilă până la data de 30 iunie 2013 inclusiv.

Calculul, plata şi declararea impozitului pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut de fiecare sediu permanent în perioada 1 ianuarie 2013 – 30 iunie 2013 se efectuează până la 25 iulie 2013 inclusiv, prin excepţie de la prevederile art.34 şi 35.

În sensul modificărilor legislative sus menţionate, se impune adaptarea corespunzătoare a modelului şi conţinutului formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, precum şi a instrucţiunilor de completare a acestuia.

Astfel, în conţinutul formularului se introduce rubrica “Perioada” care se va completa pentru anul 2013, în cazul persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea prin mai multe sedii permanente, astfel: 01.01 – 30.06 pentru sediile permanente care închid perioada impozabilă la 30 iunie 2013 şi depun formularul până la data de 25 iulie 2013 şi respectiv 01.07-31.12 în cazul sediului permanent desemnat, pentru perioada impozabilă 1 iulie – 31 decembrie 2013.

Totodată, în vederea identificării situaţiilor prevăzute la Titlul IV^1 din Codul fiscal, pentru necesităţi de administrare, rubrica se va completa şi de către:

– persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 au îndeplinit condiţiile prevăzute la art.112^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi începând cu 1 februarie 2013 au fost obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, iar în cursul anului devin plătitoare de impozit pe profit, potrivit art.112^6 din Codul fiscal;

– de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care în cursul anului încep să desfăşoare activităţi de natura celor prevăzute la art.112^2 alin.(6) şi devin plătitori de impozit pe profit.

Prin prezentul proiect de ordin, se propune înlocuirea Anexei nr.2 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, modificarea şi completarea Anexei nr.7 “Instrucţiuni de completare a formularului 101”, la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare.

*

*      *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
 • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
 • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat următorul proiect de act normativ

ANAF – Incepând cu 1 iulie 2013 nivelul penalităţilor de întârziere va fi de 0,02%


Direcţia Generală  a Finanţelor Publice Cluj informează contribuabilii că prin OUG nr. 50/29.05.2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale a fost modificat nivelul penalităţilor de întârziere.

Pentru crearea premiselor relansării economice prin reducerea poverii fiscale din sarcina contribuabilului, începând cu 1 iulie 2013 nivelul penalităţilor de întârziere va fi de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, pentru obligaţiile de plată scadente după 1 iulie 2013.

Penalităţile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor, care rămân la nivelul de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere.

Pentru obligaţiile de plată cu scadenţa până la 1 iulie 2013 care se sting după această dată, se aplică nivelul de penalitate de întârziere potrivit legislaţiei în vigoare până la această dată, respectiv 5% sau15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Incepând cu 1 iulie 2013 nivelul penalităţilor de întârziere va fi de 0,02%

Proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat următorul proiect de act normativ:

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”.

Potrivit art.296^25 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorată de contribuabilii prevăzuţi la Cap.II al Titlului IX^2 din Codul fiscal, se realizează de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza căreia se regularizează sumele datorate cu titlu de plăţi anticipate.

Totodată, potrivit art.296^28 din Codul fiscal, stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorată de contribuabilii prevăzuţi la  Cap.III al Titlului IX^2 din Codul fiscal, se realizează de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală.

Ca urmare, prin prezentul proiect de ordin, se propune aprobarea modelului şi conţinutului formularului 630 “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, precum şi a anexei la acest formular, „Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate”.

Formularul se emite de organul fiscal competent în procesul de stabilire a obligaţiei anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi de regularizare a sumelor datorate cu titlu de plăţi anticipate.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris Direcţiei de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
 • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
 • Prin fax la numărul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii publice / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Proiect de ordin al preşedintelui ANAF pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”

ANAF – 25 iunie 2013- Termenul limită de depunere a declaraţiilor de venit de către persoanele care realizează venituri din agricultura


Persoanele fizice, care realizează, în mod individual sau în  asociere fără personalitate juridica in cursul anului 2013, venituri din activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de norme de venit,   provenind din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale (cereale, plante oleaginoase, cartofi, sfeclă de zahăr, tutun, hamei pe rod, legume în câmp, legume în spaţii protejate, leguminoase pentru boabe);

b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi si altele asemenea (pomi pe rod, vie pe rod, flori şi plante ornamentale);

c) creşterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, în stare naturala (vaci şi bivoliţe , ovine şi caprine, porci pentru îngrăşat , albine, păsări de curte ),

au obligaţia de a depune pana la data de 25 iunie 2013, la organul fiscal competent, pentru anul în curs, formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”.

Prin formularul 221, persoanele fizice vor declara suprafeţele de teren  pe care le au în proprietate sau cele care au fost luate în arenda pentru realizarea de culturi agricole. In declaraţie se menţionează total suprafeţe, pe feluri de culturi  din care se scad suprafeţele care nu sunt supuse impozitării. Organul fiscal va calcula impozitul aferent în funcţie de norma de venit stabilita prin lege pentru fiecare fel de venit realizat din cultivarea terenurilor.

De asemenea persoanele care deţin animale în număr mai mare decât limita prevăzută de lege pentru care nu se plăteşte impozit, vor completa declaraţia 221 cu numărul de capete de animale, păsări sau familii de albine care se supun impozitării.

Se declară în formularul 221, numărul de capete de animale ( vaci, bivoliţe, oi,  capre) femele, care au fătat cel puţin o dată, porci pentru îngrăşat peste 35 de kg si scroafele pentru reproducţie.

In cazul asocierilor în participaţiune dintre persoane fizice, prin contractul de asociere se va desemna persoana care va fi responsabilă cu depunerea declaraţiei 221, unde pe verso se menţionează toate persoanele care fac parte din asociere cu cota care îi revine fiecăreia.

Nu au obligaţia să depună declaraţia 221 următorii contribuabili:

–         persoanele fizice care deţin suprafeţe şi animale şi păsări în limitele pentru care venitul este neimpozabil;

–         persoanele fizice ale căror terenuri sunt necultivate;

–         persoanele care au suprafeţe cultivate cu fănaţe şi pajişti;

–         persoanele fizice care au dat terenul în arendă;

–         persoanele fizice care fac parte dintr-o asociere, cu excepţia persoanei desemnate pentru depunerea declaraţiei;

–         persoanele fizice care deţin suprafeţe cultivate cu plante, furajere, graminee si leguminoase care sunt destinate furajării animalelor deţinute de contribuabili pentru care plătesc impozit pe venit;

–         persoanele fizice care încep să desfăşoare activităţi agricole după data de 25 mai 2013.

Persoanele fizice care realizează venituri din exploatarea masei lemnoase în regie proprie conform prevederilor Codului Silvic sau prin intermediul formelor asociative ( composesorate), din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de max. 20mc/an, sunt venituri neimpozabile. Pentru partea care depăşeşte această limită se plăteşte impozit de 16%, impozit final, conform prevederilor art. 78 din Codul Fiscal.

Persoanele care au depus formularul 221 pană la data de 25 mai 2013 sunt rugate sa depună o noua declaraţie pană la data de 25 iunie 2013, având in vedere ca au fost modificate în unele situaţii limitele de scutire si normele de venit (in sensul ca, limitele de scutire au fost majorate, iar normele de venit diminuate), conform Legii nr. 168/2013.

Menţionam ca declaraţia 221 care se depune până la data de 25 iunie 2013, va conţine informaţii privind suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai 2013.

Persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei anuale de venit D 221 se pot adresa administraţiei fiscale în a cărei raza teritoriala îşi au domiciliul pentru a primi formularul  de declaraţie în mod gratuit sau formularul poate fi descărcat de pe pagina web a MFP- ANAF, la secţiunea Asistenta contribuabililor, subsecţiunea persoane fizice – www.mfinante.ro, unde veţi găsi si instrucţiuni de completare a acestora.

Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de venit constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – 25 iunie 2013- Termenul limită de depunere a declaraţiilor de venit de către persoanele care realizează venituri din agricultura

A.N.A.F.: În atenţia contribuabililor – persoane fizice care obţin venituri din activităţi agricole


Potrivit prevederilor art.V din Legea nr.168/ 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/ 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/ 2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr.310 din 29.05.2013, contribuabilii care desfăşoară în perioada 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal o activitate agricolă prevăzută la art.71 alin.(1) din Codul fiscal, respectiv obţin venituri din:
a)
cultivarea produselor agricole vegetale;
b)
exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
c)
creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală,
au obligaţia de a depune formularul 221 – „–„Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, la organul fiscal competent, până la data de 25 iunie inclusiv a anului 2013.

ATENŢIE! În anul 2013
contribuabilii/ asocierile fără personalitate juridică care realizează venituri din activităţi agricole pentru care veniturile se determină pe bază de normă de venit aplică următoarele reguli:
a)
în cazul celor pentru care au fost modificate limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art.72 alin.(2) din Codul fiscal, respectiv:
1. vie pe rod ………………………………………           până la 1 ha;

2. arbuşti fructiferi……………………………….          până la 1 ha;

3. vaci……………………………………………….            până la 2 capete;

4. bivoliţe……………………………………………           până la 2 capete;

5. oi…………………………………………………..            până la 50 capete;

6. capre……………………………………………..           până la 25 capete;

7. albine…………………………………………….           până la 75 de familii,

şi care au depus/ nu au depus formularul 221 până la data intrării în vigoare a Legii nr.168/2013, vor depune o nouă declaraţie până la data de 25 iunie 2013, care va cuprinde informaţii privind suprafeţe cultivate/ capete de animale/ familii de albine deţinute la data de 25 mai 2013;

b)
în cazul celor care depun formularul 221 după data de 25 mai 2013, informaţiile cuprinse în acesta vizează suprafeţe cultivate/ capete de animale/ familii de albine deţinute la data de 25 mai 2013 inclusiv;
c)
modificarea structurii suprafeţelor cultivate/capetelor de animale/familiilor de albine, după data de 25 mai 2013, nu va fi luată în considerare la stabilirea obligaţiilor fiscale.
Prin actul normativ menţionat s-au stabilit ca venituri neimpozabile:
a)
veniturile din valorificarea în stare naturală a produselor culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei lemnoase  sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea acesteia în volum de maxim 20mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate;

b)
veniturile din valorificarea în stare naturală a produselor capturate din fauna sălbatică, cu excepţia celor realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap.II “Venituri din activităţi independente”, din Codul fiscal;
c)
veniturile obţinute din exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale;
d)
cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării animalelor pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art.72 alin.(2) din Codul fiscal, nu generează venit impozabil.
NOTĂ: Contribuabilii care realizează venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole, pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, vor determina venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.

Formularul 221 se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului la sediile administraţiilor finanţelor publice, sau poate fi descărcat de pe portalul ANAF, la adresa:
www.anaf.ro/asistenţă contribuabili/formulare şi programe utile/toate formularele cu explicaţii.
Nu se consideră depuse cu întârziere şi nu vor fi aplicate sancţiuni în cazul contribuabililor care depun declaraţiile până la data de 25 iunie 2013, inclusiv.


Informaţii detaliate se pot obţine la:

– birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice;

– telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr.0314039160;


accesând pagina de Internet, site-ul www.anaf.ro.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru A.N.A.F.: În atenţia contribuabililor – persoane fizice care obţin venituri din activităţi agricole

A.N.A.F.- În atenţia contribuabililor care au obligaţia de depunere a formularului 394


Prin Hotărârea Guvernului nr.84 din 6 martie 2013 au fost modificate şi completate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Potrivit pct.17 de la Cap. E. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” din hotărâre, pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art.155 alin.(11), (12) şi (20) din Codul fiscal dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

Formularul (394) „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional” se completează şi se depune de către:

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art.153 din Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei conform art.150 alin.(1) şi (7) din Codul fiscal pentru operaţiuni impozabile în România conform art.126 alin.(1) şi taxabile cu cota prevăzută de lege;

Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform titlului VI din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.

– persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.

ATENŢIE !

Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise/primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea „taxare inversă” sau „TVA la încasare”, precum şi bonurile fiscale cu valoare sub 100 de euro care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate pentru care beneficiarul a solicitat înscrierea codului de înregistrare în scopuri de TVA.

Declaraţia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare.

Reamintim contribuabililor că, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – www.anaf.ro, pot fi vizualizate:

 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea „Legislaţie”;
 • Formularul 394, precum şi instrucţiunile de completare a acestuia, la secţiunea „Asistenţă Contribuabili”,  rubrica „Toate formularele, cu explicaţii”.

Informaţii detaliate se pot obţine la:

– birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice;

– telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr.0314039160;

– accesând pagina de Internet, site-ul www.anaf.ro.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru A.N.A.F.- În atenţia contribuabililor care au obligaţia de depunere a formularului 394

ANAF implementează un nou serviciu pentru contribuabili – “Poşta electronică securizată”


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) demarează în data de 1 iunie a.c. testarea unui nou serviciu oferit contribuabililor prin care aceştia vor primi “Înştiinţarea privind stingerea creanţelor fiscale” prin intermediul „Postei electronice securizate”. Perioada de testare este de patru luni, urmand ca ulterior, folosind experienţa acumulată, ANAF să armonizeze cadrul legislativ în vederea transmiterii şi a altor documente prin intermediul acestui serviciu. Până la armonizarea cadrului legislativ, se va menţine şi actuala emitere a documentelor, în format tipărit.

Serviciul “Poşta electronică securizată” are drept scop îmbunătăţirea comunicării cu contribuabilii. Se facilitează, pe de-o parte, accesul contribuabililor la informaţiile autentice deţinute de ANAF, printr-un canal electronic standardizat şi securizat şi se elimină, pe de altă parte, costurile şi timpul consumate cu imprimarea şi transmiterea informaţiei pe suport hârtie.

Prin utilizarea “Poştei electronice securizate a MFP”, beneficiarii primesc documente structurate şi informaţii protejate de prevederile Codului Fiscal sau de prevederi specifice ariei de competenţă a emitentului, în format electronic, semnate digital de către emitent. Astfel, contribuabilii au siguranţa că documentul primit este autentic şi provine de la ANAF. De asemenea, formatul electronic şi standardele utilizate fac posibilă utilizarea informaţiilor emise de ANAF, direct de către aplicaţiile informatice ale contribuabililor, fără intervenţie umană, cu grad de securitate şi protecţie a datelor maxim. Accesul este asigurat tuturor contribuabililor care dispun de certificat digital calificat, înrolat la ANAF.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF implementează un nou serviciu pentru contribuabili – “Poşta electronică securizată”

27 mai 2013- Termenul limită de depunere a declaraţiilor de venit


Obligaţia depunerii declaraţiei anuale de venit D 200, revine contribuabililor persoane fizice,  care în anul 2012 au realizat în România, în mod individual sau în asociere, următoarele categorii de venituri:

–         venituri din activităţi independente pentru care venitul se determina în sistem real ( activităţi comerciale, profesii libere,  drepturi de proprietate intelectuala si  mai mult de 5 contracte de închiriere);

–         venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;

–         venituri din cedarea  folosinţei  bunurilor  stabilite în valuta si cei care au încheiat contracte de închiriere în lei în decembrie ;

–         venituri din arenda impozitate în sistem real;

–         venituri din investiţii (câştiguri din tranzacţionarea titlurilor de valoare altele decât părtile sociale si titluri de valoare la societăţile închise, câştiguri  din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valuta la termen).

Persoanele fizice romane cu domiciliul in România, care au  realizat venituri din străinătate ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinătate , sunt obligate sa depună declaraţia anuala de venit D201 pentru următoarele categorii de venituri: venituri din activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, premii si jocuri de noroc, pensii si altele . Se depune cate o declaraţie pentru fiecare tara si pentru fiecare categorie de venit.    Persoanele fizice care au plătit impozit  în străinătate vor face dovada plaţii impozitului in străinătate,  iar în România obligaţia de plata se va reduce corespunzător .

Nu  depun  declaraţii de venit persoanele care au realizat următoarele categorii de venituri:

–         numai venituri din salarii ;

–         venituri din chirii stabilite in lei, mai puţin de 5 contracte de închiriere;

–         venituri din pensii;

–         din salarii din străinătate;

–         din activităţi independente impuse pe baza de norme de venit;

–         din premii sportive si jocuri de noroc;

–         din dividende si dobânzi;

–         din agricultura, cu excepţia arendei si a metodelor intensive, respectiv sere, solarii, pepiniere, etc.;

–         din transfer imobiliar,din moşteniri, donaţii, burse, alocaţii de maternitate, şomaj, etc.

Persoanele fizice, care realizează, în mod individual, venituri din România, din activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de norme de venit  provenind din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale (cereale, plante oleaginoase, cartofi, sfeclă de zahăr, tutun, hamei pe rod, legume în câmp, legume în spaţii protejate, leguminoase pentru boabe)

b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea(pomi pe rod, vie pe rod, flori şi plante ornamentale)

c) creşterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala (vaci şi bivoliţe , ovine şi caprine, porci pentru îngrăşat , albine ,păsări de curte )

au obligaţia de a depune anual la organul fiscal competent, pentru anul în curs, formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”.

Persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei anuale de venit D 200 si/sau  D201 se pot adresa administraţiei fiscale în a cărei raza teritoriala isi au domiciliul pentru a primi formularul  de declaraţie în mod gratuit sau formularul poate fi descărcat de pe pagina web a MFP- ANAF, la secţiunea Asistenta contribuabililor, subsecţiunea persoane fizice – www.mfinante.ro, unde veţi găsi si instrucţiuni de completare a acestora.

Termenul limita pentru depunerea declaraţilor anuale de venit  D 200 ,  D 201 si D221 este data de 27 mai 2013.

Tot pana la aceasta data se vor depune si Cererile cod 230 privind sponsorizarea cu 2% din impozitul datorat, a entităţilor nonprofit si unităţilor de cult.

Declaraţia anuala de venit D200 si Cererea de sponsorizare cod 230, pot fi transmise si on –line.

In scopul evitării aglomeraţiei la ghişeele administraţiilor fiscale, invitam contribuabilii sa se prezinte din timp la sediul unităţilor  fiscale de domiciliu pentru depunerea declaraţiilor de venit sau transmiterea acestora prin posta.

Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de venit constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru 27 mai 2013- Termenul limită de depunere a declaraţiilor de venit

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat următorul proiect de act normativ


Proiect de ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”

Potrivit prevederilor art.77^3 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, notarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare, pe beneficiari de venit.
Informaţiile privind transferurile de proprietăţi imobiliare se declară prin formularul 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”.
Declaraţia cuprinde o serie de informaţii referitoare la transfer, pe fiecare beneficiar de venit (părţile contractante, modalitatea de transfer a dreptului de proprietate, valoarea înscrisă în documentul de transfer, baza de calcul a impozitului, impozitul calculat şi încasat, etc.), informaţii utilizate în procesul de administrare fiscală.
Având în vedere faptul că, au fost identificate o serie de erori privind modul de completare a declaraţiilor informative, erori care conduc la denaturarea informaţiilor privind beneficiarii de venit, se propune introducerea în formular a unor elemente suplimentare care să permită verificarea de coerenţă a datelor.
Introducerea elementelor respective va permite, estimarea valorii impozitului şi corelarea sumei stabilită de notarul public cu valoarea bazei de impozitare (în mod automat, prin programul de asistenţă), fapt ce va conduce la diminuarea erorilor de completare a formularului.
Având în vedere necesităţile de administrare a impozitului, prin prezentul proiect de ordin, se propune introducerea în conţinutul formularului 208 a informaţiei referitoare la perioada de deţinere a proprietăţii imobiliare.
Corespunzător acestei modificări de conţinut, a fost necesară şi adaptarea corespunzătoare a  instrucţiunilor de completare şi transmitere pe cale electronică a formularului 208.

*
*      *
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:
· Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
· Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
· Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat următorul proiect de act normativ

ANAF – 27 mai 2013 – termenul limita de depunere a formularului 200


Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală reaminteşte contribuabililor că termenul limită de depunere a formularului 200 – „Declaraţia privind veniturile realizate din România, pentru veniturile anului 2012, este data de 27 mai 2013.

Declaraţia
se completează şi se depune pentru următoarele categorii de venituri:
1. Activităţi independente:
activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, venituri realizate de persoanele fizice dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică.
v
Nu au obligaţia depunerii declaraţiei:
–          persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final, potrivit opţiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Codului fiscal;

–          persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.
2. Cedarea folosinţei bunurilor mobile şi/sau imobile,
închirieri şi arendă, pentru care venitul net se determină în sistem real.

v
Nu au obligaţia depunerii declaraţiei, persoanele fizice  care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, şi impozitul este final.
3. Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real:

3.1. venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;

3.2. venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;

3.3.  venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.

v
Nu au obligaţia depunerii declaraţiei, persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi agricole cu impunere finală, din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată ori luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Codul fiscal.
4. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

5. Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare,
altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

ATENŢIE!
Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit
pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei, vor completa în mod corespunzător numărul de surse sau categorii de venituri realizate, capitolul II „Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit, în formularul„Anexă nr… la Declaraţia privind veniturile realizate din România”, care se ataşează la declaraţia privind veniturile realizate.
Formularele se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora
potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect datele prevăzute de formular. Formularul se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire precum şi on-line, în situaţia în care contribuabilii dispun de un certificat digital calificat, conform prevederilor legale.

Formularul 200 se poate obţine de la sediul unităţilor fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF :
www.anaf.ro, secţiunea: asistenţă contribuabili, rubrica: toate formularele cu explicaţii, şi poate fi descarcat accesând urmatorul link:
http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/AsistentaContribuabili/formulare#200

Organul fiscal competent
pentru primirea formularului 200 este:
a)                 organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b)                 organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:

– venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

– venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;

– venituri din investiţii reprezentând câştiguri/ pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

– venituri din investiţii reprezentând câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit. b).

Nedepunerea formularului 200 – “Declaraţia privind veniturile realizate din România”, până la data de 27 mai 2013, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei.


Informaţii detaliate se pot obţine la:

– birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice;

– telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr.0314039160;


– accesând pagina de Internet, site-ul
www.anaf.ro.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – 27 mai 2013 – termenul limita de depunere a formularului 200

ANAF – Operaţiuni legate de sistemul TVA la încasare


Persoanele impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare a căror cifră de afaceri , în cursul anului depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei, sunt obligate să depună notificarea model 097 pentru ieşirea din sistem, pană la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale ( trimestru sau luna) în care au depăşit cifra de afaceri. Ieşirea din sistem se face cu data de 1 a perioadei fiscale  următoare celei în  care au depus notificarea. Pentru bunurile achiziţionate în  perioada în  care persoana a aplicat sistemul TVA la încasare, TVA –ul devine exigibil numai la data plaţii facturii, conform prevederilor Codului fiscal art. 156^3 alin.12.

Persoanele impozabile care solicita scoaterea din evidenta ca plătitor de TVA, care au aplicat sistemul de TVA la încasare dar exigibilitatea TVA intervine la data când nu mai sunt înregistrate în  scopuri de TVA, vor depune Declaraţia  307 în care vor evidenţia TVA-ul care a devenit exigibil în  perioada următoare scoaterii din evidentă ( Cod Fiscal art. 156^3 alin 9).

Persoanele impozabile care au fost scoase din evidenta ca plătitor de TVA din oficiu de câtre organele fiscale, în conformitate cu prevederile Codului fiscal art. 153 alin.9 lit.a-e,  vor depune Declaraţia 311 pentru evidenţierea TVA-ului colectat care devine exigibil în  perioada în  care nu mai au cod valid de TVA si pentru evidenţierea TVA-ului colectat în  perioada până  la reînregistrare in scopuri de TVA. După reînregistrare în scopuri de TVA persoanele impozabile au dreptul să procedeze la ajustarea TVA care a devenit exigibil ca urmare a plaţii efectuate în perioada în care codul fiscal era anulat şi pentru bunurile care au fost achiziţionate în  perioada în  care persoana avea un cod valid de TVA  ( Cod Fiscal art. 156^3 alin.10).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Operaţiuni legate de sistemul TVA la încasare

ANAF – Plata obligaţiilor la buget efectuată de către persoanele fizice


Persoanele fizice care realizează venituri din activitati independente si alte venituri îsi vor achita contribuţiile sociale obligatorii la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora îsi au domiciliul.

In vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de încasare/plată, respectiv evitarea aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale, reamintim ca plata contribuţiilor sociale obligatorii precum si a celorlalte impozite, contribuţii, taxe sau alte venituri către bugetul general consolidat poate fi efectuată, de câtre persoanele fizice, fără perceperea de comisioane bancare în contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la următoarele bănci, ai căror clienţi trebuie sa fie persoanele fizice:

– C.E.C. Bank SA

– B.C.R. SA

– Banca Comerciala Feroviara

– Romanian Internaţional Bank.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Plata obligaţiilor la buget efectuată de către persoanele fizice

ANAF – Informatii fiscale


Referat de aprobare a proiectului de ordin pentru modificarea şi

completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de

Administrare Fiscală nr.2224/2011 pentru aprobarea competenţei

teritoriale de administrare a contribuabililor

Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2224/2011 s-a aprobat competenţa teritorială de administrare a contribuabililor şi au fost arondate unităţile administrativ-teritoriale la administraţiile finanţelor publice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2180/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Ulterior aprobării Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2224/2011, s-au primit două solicitări de la autorităţi locale, după cum urmează:

–       Primăria Comunei Tătaru – judeţul Prahova solicită rearondarea comunei Tătaru de la Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Văleni la Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Mizil din subordinea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Prahova;

–       Primăria Comunei Bethausen – judeţul Timiş solicită rearondarea comunei Bethausen de la Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Lugoj la Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Făget din subordinea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş.

Menţionăm că, atât Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Prahova, cât şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Timiş şi-au exprimat acordul privind rearondarea celor două unităţi administrativ-teritoriale.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
 • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
 • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Informatii fiscale

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr.700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare


Prin modificările aduse art.153 alin.(9) lit.d) şi e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul anului 2012, au fost schimbate condiţiile pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile.

Astfel, începând cu decontul de TVA aferent lunii iulie 2012, respectiv trimestrului al III-lea al anului 2012, persoanele impozabile(cu perioada fiscală luna) care nu depun niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive şi persoanele impozabile (cu perioada fiscală trimestrul) care nu depun niciun decont de taxă pentru 2 trimestre calendaristice consecutive se scot din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, din oficiu, de organul fiscal competent.

De asemenea, persoanele impozabile care, în deconturile depuse pentru 6 luni consecutive sau pentru 2 trimestre calendaristice consecutive nu au evidenţiat operaţiuni realizate în cursul acestor perioade de raportare, se scot din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, din oficiu, de organul fiscal competent.

Anterior acestor modificări, organele fiscale anulau înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care, pe parcursul unui semestru calendaristic, nu au depus niciun decont de taxă sau care, în deconturile depuse pentru 6 luni cosecutive în cursul unui semestru calendaristic sau pentru 2 trimestre consecutive în cursul unui semestru calendaristic, nu au evidenţiat operaţiuni efectuate în aceste perioade.

Astfel, potrivit vechilor reglementări, organele fiscale verificau îndeplinirea condiţiilor de 2 ori pe an, respectiv după expirarea termenelor de depunere al celui de-al 6-lea decont lunar/al 2-lea decont trimestrial din cadrul aceluiaşi semestru calendaristic. În noile condiţii legislative, organele fiscale urmează să verifice lunar îndeplinirea condiţiilor pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cu perioada fiscală luna, respectiv trimestrial îndeplinirea condiţiilor pentru anularea înregistrării în cazul persoanelor impozabile cu perioada fiscală trimestrul.

Întrucât procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, este necesară adaptarea acestei proceduri la noile prevederi legale.

De asemenea, având în vedere dispoziţiile Codului Fiscal privind sistemul TVA la încasare, considerăm necesară completarea formularelor de decizii de înregistrare în scopuri de TVA, din oficiu, şi de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, cu precizări privind înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, respectiv radierea din acest registru.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa
www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

·
Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
·
Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
·
Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.


Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr.700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

ANAF – Informatii fiscale


Direcţia Generală  a Finanţelor Publice Cluj informează contribuabilii că în  Monitorul Oficial nr. 126/2013 a fost publicat OPANAF nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului.

Astfel, contribuabilii pot accesa informaţiile cuprinse în evidenţa creanţelor fiscale de pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin autentificare în baza certificatului digital.

Dupa autentificarea în baza certificatului digital, contribuabilul are acces la spatiul său privat unde vizualizează informaţii din dosarul fiscal, prin accesarea aplicaţiei „ Dosar fiscal”.

Pe site-ul www.anaf.ro, pagina „Declaraţii electronice”, secţiunea: Acces controlat la dosarul contribuabilului – Instrucţiuni Dosar Fiscal –  Informaţii acces fiscal sunt descrise etapele ( 1 – 8 ) pentru obţinerea dreptului de acces la aplicaţia „Dosar fiscal”.

Mentionam că posesorii unui certificat calificat trec la etapa 3.

Formularul 152 se obţine accesând secţiunea Înregistrare certificate calificate de sub Acces controlat la dosarul contribuabilului.

Contribuabilul va prezenta, la orice unitate fiscală, următoarele documente:

– formularul 152 „ Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat”;

în situaţia în care titularul certificatului calificat nu este reprezentantul legal al contribuabilului reprezentat, se prezintă documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a accesa dosarul fiscal al contribuabilului;

în situaţia în care există calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului se prezintă documentul, în original şi copie, care atestă această calitate (acest document poate fi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale);

– actul de identitate, original şi copie, al persoanei care va accesa dosarul fiscal.

Revocarea dreptului de acces la dosarul fiscal se face prin formularul 153 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la informaţiile cuprinse în dosarul fiscal” .

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Informatii fiscale

Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Ordinul preşedintelui ANAF nr.1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu


Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat următorul proiect de act normativ:

Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

În temeiul prevederilor art.81 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în caz de inactivitate temporară sau în cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, în funcţie de necesităţile administrării obligaţiilor fiscale. Asupra termenelor şi condiţiilor va decide organul fiscal potrivit competenţelor aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Procedura privind acordarea regimului de declarare derogatoriu a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1221/2009.

Având în vedere faptul că, persoanele fizice care desfăsoară activităţi independente, autorizate potrivit  Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sau potrivit legislaţiei specifice, care au obligaţii declarative înscrise în vectorul fiscal (impozit pe salarii, contribuţii sociale, TVA, accize), pot solicita regimul derogatoriu de declarare în cazul suspendării activităţii, este necesară completarea procedurii cu dispoziţii referitoare şi la  această categorie de contribuabili.

Astfel, prin prezentul proiect de ordin, se propune modificarea  şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1221/2009 privind  Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, după cum urmează:

 1. modificarea procedurii de solicitare a regimului derogatoriu cu dispoziţii referitoare la documentele prezentate de contribuabilii, persoane fizice, care îşi suspendă activitatea;
 2. actualizarea listei declaraţiilor fiscale supuse regimului de declarare derogatoriu.

*

*      *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
 • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
 • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Ordinul preşedintelui ANAF nr.1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu